Δ v číslech: 13 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 80,68 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Prohlédněte si nová 360° panoramata v průmyslové zóně. Více informací
Zpět

Technická infrastruktura

Elektřina

Napojena za pomocí VVN 2 x 110 kV z rozvodny Výškov a 1 x 110 kV z rozvodny Žatec. Trafostanice 110/22 kV a rozvod VN 22 kV po obvodu zóny. Celková kapacita může dosáhnout až 135 MW.

Připojovací poplatek za rezervovaný příkon 1 MW a realizaci přípojky elektrické energie ve standardní napěťové hladině 22 kV činí 800 tis. Kč/MW a je plně v gesci investora. Vlastníkem a provozovatelem elektrické sítě je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Pohled na energocentrum průmyslové zóny

Pitná voda

Je vybudována přípojka ze stávajícího vodovodu DN 300 podél západního okraje území, čerpací stanice a vyrovnávací věžový vodojem o objemu 400 m3 a samotný rozvod v zóně. Celková současná kapacita je 10 l/s (864 m3/den) s možností navýšení na 25 l/s (2 160 m3/den) podle skutečných potřeb zóny.


Průmyslová voda

Je napojena na stávající přívod DN 500 na severním okraji energocentra průmyslové zóny. Vyrovnávací nádrže se zásobním prostorem 2 x 1 500 m3 slouží jak k pokrytí výkyvů spotřeby, tak i jako bezpečnostní zásoba pro potřeby hasičů. Součástí je rozvod v zóně. Z důvodu narůstající spotřeby průmyslové vody byly Ústeckým krajem v roce 2020 dostavěny další dva vodojemy a byla posílena i tlaková stanice.


Plyn

Průmyslová zóna je napojena ze dvou zdrojů VTL plynovodu, severního a jižního, s celkovou kapacitou až 25 000 m3/hod. Součástí rozvodů v průmyslové zóně je 2x regulační stanice a rozvod STL.


Dešťová kanalizace

Ze severní poloviny území je dešťová kanalizace vedena přes dvě retenční nádrže do řeky Chomutovky, z jižní poloviny území přes 5 retenčních nádrží do řeky Ohře. Dešťová kanalizace po obvodu zóny disponuje kapacitou cca 8,6 l/s z 1 hektaru plochy.


Splašková kanalizace

Do konce roku 2018 byl řešen odvod splaškových vod výtlakem přes čerpací stanici Staňkovice do ČOV Žatec s kapacitou 800 m3/den. V lednu 2019 byl zahájen zkušební provoz biologické čistírny odpadních vod, která je umístěna přímo v průmyslové zóně, s budoucí možnou kapacitou až 1 800 m3/den.


Technologická kanalizace

V červnu 2018 byla Ústeckým krajem vystavěna čistírna technologických odpadních vod vč. veřejného řadu. V pol. roku 2019 byl zahájen její zkušební provoz. Kapacita čistírny činí 1050 m3/den.

Pohled na čistírnu biologických a technologických odpadních vod


Telekomunikační napojení

Součástí zóny je rovněž páteřní rozvod telefonních i datových kabelů, vlastníkem je společnost CETIN a.s. Napojení průmyslové zóny bylo zajištěno z jihovýchodu ze stávajících kabelů vedených podél komunikace II/250 a ze západní strany z trasy vedoucí po západním okraji centrální části průmyslové zóny.

Dále je v zóně dostupné telekomunikační a datové připojení mobilních operátorů O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Inženýrské sítě jsou umístěny po obvodu centrální části průmyslové zóny v 17 m širokém technickém pásmu. Vyjma rozvodu telekomunikací a elektrické energie jsou veškeré sítě v majetku Ústeckého kraje. Technické napojovací body se nacházejí ve vzdálenosti 20 - 40 metrů od hranice pozemků určených k prodeji.

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Limity_znecisteni.pdf 09.11.2020 241.9 KB