Spustili jsme tyto nové internetové stránky. We've launched our new website. Na jejich vylepšení ak… Více informací
Zpět

Nejčastěji kladené otázky

Níže uvádíme přehled nejčastěji se opakujících dotazů zejména od novinářů, studentů a široké veřejnosti. Uvedený interval otázek a odpovědí nepovažujte za konečný. Bude průběžně doplňován dle vyvolané potřeby s cílem informačně obohatit.

Význam použitých zkratek v textu:
ÚK - Ústecký kraj
MF - Ministerstvo financí České republiky
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
MO - Ministerstvo obrany České republiky
AČR - Armáda České republiky
CZI - Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
PZ - průmyslová zóna
SPZ Triangle - Strategická průmyslová zóna Triangle
ÚP - územní plán

Jaká je geneze a celkové finanční náklady na vybudování SPZ Triangle?
Usnesením vlády č. 549/2002 z 29.5.2002 byl schválen převod letiště Žatec do majetku ÚK a zřízení SPZ Triangle včetně schválení základního rámce financování. Vlastnictví ÚK bylo zapsáno do katastru nemovitostí na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi ČR a MO. V období 2003 - 2004 proběhla demolice vojenských objektů včetně vzletové a přistávací dráhy, 2005 - 2009 kompletní dobudování inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, přičemž slavnostní otevření zóny proběhlo již 29. června 2007. SPZ Triangle byla vybudována ÚK za podpory MPO a CZI. Náklady k 31. prosinci 2019 činily 2,605 mld. Kč.
 
Použil ÚK státní finanční prostředky oprávněně a účelně k rozvoji SPZ Triangle?
V roce 2009 provedla tříčlenná kontrolní skupina MPO kontrolu zaměřenou na nakládání s prostředky státního rozpočtu, zvláštního účtu MF a zvláštního účtu MPO, které byly poskytnuty ÚK formou dotace na podporu výstavby SPZ Triangle. Kontrolní skupina došla k závěru, že příjemce dotace dodržel stanovené podmínky pro její užití, poměr 25% užití vlastních finančních zdrojů k celkovým uznatelným nákladům na rozvoj SPZ Triangle a vynaložené vlastní zdroje i finanční prostředky poskytnuté dotace byly použity pro realizaci akce PZ v souladu se všemi Rozhodnutími vydanými pro tuto akci. Výběrová řízení na dodavatele všech staveb, projektových dokumentací a inženýrských činností byla provedena v souladu s příslušnými právními normami ČR a EU.
 
Je reálné se ještě obávat nějaké ekologické zátěže v SPZ Triangle?
Reálné to není. Průběh sanace byl rozdělen na dvě etapy. První etapa řešila sanaci nesaturované zóny a probíhala v letech 2003 - 2004. Druhá řešila sanaci saturované zóny s průběhem v období 2004 - 2009. Obě etapy byly kladně posouzeny z hlediska splnění podmínek a byly provedeny v souladu s realizačním projektem. Cílové parametry sanačního zásahu pro zeminy, stavební konstrukce a v podzemních vodách byly s úspěchem dosaženy. Dosažení sanačního limitu potvrdila Česká inspekce životního prostředí svým rozhodnutím ze září 2009. Pětiletý postsanační monitoring skončil v dubnu 2014.
 
Jaká je geomorfologie SPZ Triangle?
Z geomorfologického hlediska je zájmové území součástí Žatecké pánve. Tvoří jej převážně rozsáhlá plošina, kde se úklon pohybuje od severozápadu z kóty cca 290 m n. m. směrem na jihovýchod ke kótě cca 255 m n. m. Maximální rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem SPZ Triangle je 20 m při vzdálenosti těchto bodů 3 300 m (průměrné stoupání je 0,6 %).
 
Kolik bylo vytvořeno pracovních míst v SPZ Triangle?
V SPZ Triangle pracovalo 5 370 osob k 31. prosinci 2020.
 
Jaká je výše daně z pozemků a staveb pro rok 2021?
Pro správné určení výše předpokládané daně z nemovitých věcí pro budoucí investory nelze použít všeobecné pravidlo. Vždy se musí použít informace z Finanční správy.

Daň z nemovitých věcí se skládá ze dvou základních položek:

  • Sazba daně je pevná a určuje ji zákon (ostatní plocha 0,20 Kč/m2, stavební pozemek 2 Kč/m2, zpevněná plocha pozemku užívaného k podnikání nebo v souvislosti s ním, sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m2, průmyslová stavba 10 Kč/m2).
  • Místní koeficienty, které si na daný rok určuje obec jsou pro pozemky a stavby různé (např. může koeficientem rozlišovat jednotlivé druhy stavby, u pozemků pak druh pozemku a katastrální území).

Z tohoto důvodu Finanční správa ČR zprovoznila na internetové stránce daňového portálu jednoduchou aplikaci Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí, viz zde.

Jaká je cena za 1 m3 pitné vody v SPZ Triangle?
1 m3 pitné vody stojí 48,56 Kč bez DPH, s 10% DPH 53,41 Kč.
 
Kolik se platí za odvod odpadních vod v SPZ Triangle?
Cena za odvod 1 m3 odpadních vod je 46,30 Kč bez DPH, s 10% DPH 50,93 Kč.
 
Jaká je cena za 1 m3 průmyslové vody v SPZ Triangle?
1 m3 průmyslové vody stojí 19,53 Kč bez DPH, s 15% DPH 22,45 Kč.
 
Kolik se platí za odvod srážkových vod v SPZ Triangle?
Cena za odvod 1 m3 srážkové vody je 1,18 Kč bez DPH, s 10% DPH 1,29 Kč.
 
Kolik stojí vyčištění 1 m3 odpadních vod v technologické ČOV?
Cena za vyčištění 1 m3 odpadních vod v technologické ČOV je 16,26 Kč bez DPH, s 10% DPH 17,88 Kč.

Má investor možnost získat dotaci z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti?
Ano, součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Podrobněji viz zde.

Jaká je průměrná hrubá výše mezd v technických profesích v ÚK?

Pro zvětšení grafu, klikněte na obrázek...

Jaké jsou sazby DPH a odvody mezd?


Další informace naleznete na internetové stránce Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví a České správy sociálního zabezpečení.

Jak je to s dopravní obslužností SPZ Triangle?
V současné době Ústecký kraj zajišťuje obsluhu SPZ Triangle formou veřejné linkové osobní dopravy ze spádových oblastí Litvínov, Most, Chomutov, Louny a Žatec. Všechny tyto autobusové linky splňují základní dopravní obslužnost v časech přizpůsobených směnnosti jednotlivých investorů podnikajících v SPZ Triangle.