Δ v číslech: 13 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 72,58 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Uzavírka silnice I/27 v obci Žiželice. Více informací
Zpět

Nejčastěji kladené otázky

Níže uvádíme přehled nejčastěji se opakujících dotazů zejména od novinářů, studentů a široké veřejnosti. Uvedený interval otázek a odpovědí nepovažujte za konečný. Bude průběžně doplňován dle vyvolané potřeby s cílem informačně obohatit.

Význam použitých zkratek v textu:
ÚK - Ústecký kraj
MF - Ministerstvo financí České republiky
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
MO - Ministerstvo obrany České republiky
AČR - Armáda České republiky
CZI - Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
PZ - průmyslová zóna
SPZ Triangle - Strategická průmyslová zóna Triangle
ÚP - územní plán

Jaká je geneze a celkové finanční náklady na vybudování SPZ Triangle?
Usnesením vlády č. 549/2002 z 29.5.2002 byl schválen převod letiště Žatec do majetku ÚK a zřízení SPZ Triangle včetně schválení základního rámce financování. Vlastnictví ÚK bylo zapsáno do katastru nemovitostí na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi ČR a MO. V období 2003 - 2004 proběhla demolice vojenských objektů včetně vzletové a přistávací dráhy, 2005 - 2009 kompletní dobudování inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, přičemž slavnostní otevření zóny proběhlo již 29. června 2007. SPZ Triangle byla vybudována ÚK za podpory MPO a CZI. Náklady k 31. prosinci 2019 činily 2,605 mld. Kč.
 
Použil ÚK státní finanční prostředky oprávněně a účelně k rozvoji SPZ Triangle?
V roce 2009 provedla tříčlenná kontrolní skupina MPO kontrolu zaměřenou na nakládání s prostředky státního rozpočtu, zvláštního účtu MF a zvláštního účtu MPO, které byly poskytnuty ÚK formou dotace na podporu výstavby SPZ Triangle. Kontrolní skupina došla k závěru, že příjemce dotace dodržel stanovené podmínky pro její užití, poměr 25% užití vlastních finančních zdrojů k celkovým uznatelným nákladům na rozvoj SPZ Triangle a vynaložené vlastní zdroje i finanční prostředky poskytnuté dotace byly použity pro realizaci akce PZ v souladu se všemi Rozhodnutími vydanými pro tuto akci. Výběrová řízení na dodavatele všech staveb, projektových dokumentací a inženýrských činností byla provedena v souladu s příslušnými právními normami ČR a EU.
 
Je reálné se ještě obávat nějaké ekologické zátěže v SPZ Triangle?
Reálné to není. Průběh sanace byl rozdělen na dvě etapy. První etapa řešila sanaci nesaturované zóny a probíhala v letech 2003 - 2004. Druhá řešila sanaci saturované zóny s průběhem v období 2004 - 2009. Obě etapy byly kladně posouzeny z hlediska splnění podmínek a byly provedeny v souladu s realizačním projektem. Cílové parametry sanačního zásahu pro zeminy, stavební konstrukce a v podzemních vodách byly s úspěchem dosaženy. Dosažení sanačního limitu potvrdila Česká inspekce životního prostředí svým rozhodnutím ze září 2009. Pětiletý postsanační monitoring skončil v dubnu 2014.
 
Jaká je geomorfologie SPZ Triangle?
Z geomorfologického hlediska je zájmové území součástí Žatecké pánve. Tvoří jej převážně rozsáhlá plošina, kde se úklon pohybuje od severozápadu z kóty cca 290 m n. m. směrem na jihovýchod ke kótě cca 255 m n. m. Maximální rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem SPZ Triangle je 20 m při vzdálenosti těchto bodů 3 300 m (průměrné stoupání je 0,6 %).
 
Kolik bylo vytvořeno pracovních míst v SPZ Triangle?
V SPZ Triangle pracovalo 4 913 osob k 31. prosinci 2023.
 
Jaká je výše daně z pozemků a staveb pro rok 2024?
Pro správné určení výše předpokládané daně z nemovitých věcí pro budoucí investory nelze použít všeobecné pravidlo. Vždy se musí použít informace z Finanční správy.

Daň z nemovitých věcí se skládá ze dvou základních položek:

  • Sazba daně je pevná a určuje ji zákon (ostatní plocha 0,35 Kč/m2, stavební pozemek 3,50 Kč/m2, zpevněná plocha pozemku užívaného k podnikání nebo v souvislosti s ním, sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní druhy podnikání 9 Kč/m2, ostatní zemědělskou výrobu 1,80 Kč/m2, průmyslová stavba 18 Kč/m2).
  • Místní koeficienty, které si na daný rok určuje obec jsou pro pozemky a stavby různé (např. může koeficientem rozlišovat jednotlivé druhy stavby, u pozemků pak druh pozemku a katastrální území).

Z tohoto důvodu Finanční správa ČR zprovoznila na internetové stránce daňového portálu jednoduchou aplikaci Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí, viz zde.

Jaká je cena za 1 m3 pitné vody v SPZ Triangle?
1 m3 pitné vody stojí 68,21 Kč bez DPH, s 12% DPH 76,40 Kč.
 
Kolik se platí za odvod odpadních vod v SPZ Triangle?
Cena za odvod 1 m3 odpadních vod je 66,54 Kč bez DPH, s 12% DPH 74,52 Kč.
 
Jaká je cena za 1 m3 průmyslové vody v SPZ Triangle?
1 m3 průmyslové vody stojí 27,90 Kč bez DPH, s 21% DPH 33,76 Kč.
 
Kolik se platí za odvod srážkových vod v SPZ Triangle?
Cena za odvod 1 m3 srážkové vody je 1,46 Kč bez DPH, s 12% DPH 1,63 Kč.
 
Má investor možnost získat dotaci z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti?
Ano, součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Podrobněji viz zde.

Jaká je průměrná hrubá výše mezd v technických profesích v ÚK?

Pro zvětšení grafu, klikněte na obrázek...

Jaké jsou sazby DPH a odvody mezd?


Další informace naleznete na internetové stránce Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví a České správy sociálního zabezpečení.

Jak je to s dopravní obslužností SPZ Triangle?
V současné době Ústecký kraj zajišťuje obsluhu SPZ Triangle formou veřejné linkové osobní dopravy ze spádových oblastí Litvínov, Most, Chomutov, Louny a Žatec. Všechny tyto autobusové linky splňují základní dopravní obslužnost v časech přizpůsobených směnnosti jednotlivých investorů podnikajících v SPZ Triangle.